Bírók & Tanárok

ZNKR Tanárok

Masaharu KAKEHASHI sensei
Kendo Hanshi 8 Dan (Tokyo)

Kazushi MIYAKE sensei
Kendo Hanshi 8 Dan (Saitama)

Katsunobu SATO sensei
Kendo Kyoshi 8 Dan (Saitama)